MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde
imzalanmıştır.
A.ALICI: ……. (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
B.SATICI: BEYHANLAR GRUP GIDA ÖZEL EĞİTİM LTD. ŞTİ. (sözleşmede bundan sonra
"SATICI" olarak anılacaktır)
ADRES:  Bahçelievler, 100. Yıl Teknik Lisesi Cd. No: 229 D:241, Merkez/Balıkesir
Telefon No: 0533 626 72 11
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı
açıklamaları ifade edeceklerdir.
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama
dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya
hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan
gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI'ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya
da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI'yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi ifade eder.
KURS: Pazartesi ve Salı günleri 09.00-17.00 saatleri arasında olmak üzere haftada 2 gün, 16 saati teori
248 saati uygulama olmak üzere toplam 264 saat verilen eğitimi ifade eder.
WORKSHOP: Satıcı tarafından belirlenen program takvimine göre alıcının kayıt yaptırdığı gün ve
saatte başlayan, ortalama 4 saat süren uygulamalı eğitimi ifade eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği
aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin ifasıyla ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince
tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
4.THE CHEF’S COMPANY SATIŞ POLİTİKASI
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığını ve bu konuda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Siparişinizi onaylayarak; bileti satın almadan önce; a) firmamız
ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm
özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dâhil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) İfaya
ilişkin bilgileri ve şikâyetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık
konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize
dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden

cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı
olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. İlaveten, işbu sözleşme ile “bilet satın alma siparişinizin
onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde
bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin niteliklerini, fiyatını ve ödeme
şekli ile hizmetin ifasına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli
teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit
etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, hizmetin niteliklerini doğru ve eksiksiz
olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. SATICI tarafından Workshop takvimi aylık olarak belirlenerek “thechefscompany10” isimli
instagram hesabında ilan edilir. İlan edilen etkinlikler en az 7 kişinin katılımı ile gerçekleşmekte olup,
7 kişinin tamamlanmadığı etkinlik belirlenen gün ve saatte açılmaz.
5.3. SATICI tarafından Workshop programları ve Kurs programlarında kullanılmak üzere her bir
ALICI’ya özel önlük ve eğitimi verilecek yemekler için araç-gereç temin edilir.
5.4. ALICI tarafından Workshop etkinliklerine ve Kurs eğitim programlarına yapılan kayıtlar tek
kişilik olup, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15(g) fıkrasına göre ALICI’nın cayma
hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeple ALICI’ya kayıt olduğu ve gelemeyeceği Workshop ve Kurs
programları için peşin olarak yatırdığı ücretin iadesi yapılamamaktadır. Kayıt olunan etkinliğe
gelemeyecek olan kişi başka bir ALICI adına kayıt değiştirebilir veya SATICI tarafından belirlenen
başka bir etkinliğe kayıt yaptırabilir.
5.5. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine
getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması (covid-19 ve pandemi gibi) durumunda
mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmetin gün ve saatini değiştirme, iptal etme ve
erteleme hakkını saklı tutar. Söz konusu sebeplerle sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez
ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. ALICI ödeme işlemlerini site üzerinden kredi/banka kartı ile peşinen gerçekleştirir. Kart sahibi
ALICI temerrüde düştüğü takdirde, banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz
ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka
hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her
koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından
dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar
dâhilinde Balıkesir tüketici sorunları hakem heyetine veya Balıkesir tüketici mahkemesine
yapılacaktır.
5.8. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm
şartlarını kabul etmiş sayılır. 
SATICI: THE CHEF’S COMPANY
ALICI:
TARİH:

Kategoriler